Giỏ hàng (0)

Đầu thi hình VANTECH HD-SDI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-420HD

Đầu thi hình VANTECH HD-SDI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-420HD

- 4 kênh HD-SDI Video 1080p (1920x1080) thời gian thực xem trực tiếp - H.264...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-420HD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-820HD

Đầu thi hình VANTECH HD-SDI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-820HD

- 8 kênh HD-SDI Video 1080p (1920x1080) thời gian thực xem trực tiếp - H.264...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-820HD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1620HD

Đầu thi hình VANTECH HD-SDI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1620HD

- 16 kênh HD-SDI Video 1080p (1920x1080) thời gian thực xem trực tiếp - H.264...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1620HD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-890

Đầu thi hình VANTECH HD-SDI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-890

- 8 kênh HD-SDI Video 1080p (1920x1080) thời gian xem trực tiếp - H.264...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-890