Đầu ghi theo hãng

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7104 SH-F1
Mã: HIK-7104 SH-F1
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 
2,760,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7108 SH-F1
Mã: HIK-7108 SH-F1
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 
4,300,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7116 SH-F1
Mã: HIK-7116 SH-F1
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 
6,960,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7104 SQ-F1
Mã: HIK-7104 SQ-F1
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 
3,690,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7108 SQ-F1
Mã: HIK-7108 SQ-F1
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 
5,940,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7116 SQ-F1
Mã: HIK-7116 SQ-F1
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 
9,720,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7204 SQ-F1/N
Mã: HIK-7204 SQ-F1/N
Đầu ghi 4/8/16 kênh  Turbo HD 3.0 DVR
4,300,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7208 SQ-F1/N
Mã: HIK-7208 SQ-F1/N
Đầu ghi 4/8/16 kênh  Turbo HD 3.0 DVR
6,550,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7216 SQ-F1/N
Mã: HIK-7216 SQ-F1/N
Đầu ghi 4/8/16 kênh  Turbo HD 3.0 DVR
11,160,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7216 SQ-F2/N
Mã: HIK-7216 SQ-F2/N
Đầu ghi ghi hình 16 kênh  Turbo HD 3.0 DVR
12,800,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7204 SU-F1/N
Mã: HIK-7204 SU-F1/N
Đầu ghi 4/8 kênh  Turbo HD 3.0 DVR
6,350,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7208 SU-F1/N
Mã: HIK-7208 SU-F1/N
Đầu ghi 4/8 kênh  Turbo HD 3.0 DVR
10,030,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7216 SU-F2/N
Mã: HIK-7216 SU-F2/N
Đầu ghi hình 16 kênh  Turbo HD 3.0 DVR
20,370,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7324SH-E4
Mã: HIK-7324SH-E4
Đầu ghi hình 24/32 kênhTurbo HD DVR  (Cao cấp)
33,680,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7332SH-E4
Mã: HIK-7332SH-E4
Đầu ghi hình 24/32 kênhTurbo HD DVR  (Cao cấp)
39,820,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7304 SQ-F4/N
Mã: HIK-7304 SQ-F4/N
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR
18,940,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7308 SQ-F4/N
Mã: HIK-7308 SQ-F4/N
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR
22,010,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7316 SQ-F4/N
Mã: HIK-7316 SQ-F4/N
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR
26,510,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-8104 SQ-F8/N
Mã: HIK-8104 SQ-F8/N
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR
53,130,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-8108 SQ-F8/N
Mã: HIK-8108 SQ-F8/N
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR
57,220,000 đ