ĐẦU GHI HÌNH HDS-7208TVI-BX 8 kênh, 1 SATA
Mã: HDS-7208TVI-BX
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8 kênh  chuẩn H.264
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7204TVI-BX/N 4 kênh, 1 SATA
Mã: HDS-7204TVI-BX/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, HD 720p
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7208TVI-BX/N 8 kênh, 1 SATA
Mã: HDS-7208TVI-BX/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, HD 720p.
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7208QTVI-HDMI 8 kênh, 1 SATA
Mã: HDS-7208QTVI-HDMI
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 720p 
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7208QTVI-HDMI 8 kênh, 1 SATA
Mã: HDS-7208QTVI-HDMI
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 720p 
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7204QTVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA
Mã: HDS-7204QTVI-HDMI/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 Turbo HD kênh  chuẩn H.264+, HD 720p
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7208QTVI-HDMI/N 8 kênh, 1 SATA
Mã: HDS-7208QTVI-HDMI/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 Turbo HD kênh  chuẩn H.264+, HD 720p
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7216QTVI-HDMI/N 16 kênh, 1 SATA
Mã: HDS-7216QTVI-HDMI/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 Turbo HD kênh  chuẩn H.264+, HD 720p  
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7204TVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA
Mã: HDS-7204TVI-HDMI
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7208TVI-HDMI 8 kênh, 1 SATA
Mã: HDS-7208TVI-HDMI
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7216TVI-HDMI 16 kênh, 2 SATA
Mã: HDS-7216TVI-HDMI
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7204TVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA
Mã: HDS-7204TVI-HDMI/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, Full HD 1080p. 
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7208TVI-HDMI/N 8 kênh, 1 SATA
Mã: HDS-7208TVI-HDMI/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, Full HD 1080p. 
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7216TVI-HDMI/N 16 kênh, 2 SATA
Mã: HDS-7216TVI-HDMI/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, Full HD 1080p.
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7204FTVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA (4 audio)
Mã: HDS-7204FTVI-HDMI/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh 5MP/3MP Turbo HD chuẩn H.264+,
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7208FTVI-HDMI/N 8 kênh, 2 SATA (4 audio)
Mã: HDS-7208FTVI-HDMI/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh 5MP/3MP Turbo HD chuẩn H.264+
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7216FTVI-HDMI/N 16 kênh, 2 SATA (4 audio)
Mã: HDS-7216FTVI-HDMI/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh 5MP/3MP Turbo HD chuẩn H.264+
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7304TVI-HDMI/N 4 kênh, 4 SATA
Mã: HDS-7304TVI-HDMI/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/24/32 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p. 
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7316TVI-HDMI/N 16 kênh, 4 SATA
Mã: HDS-7316TVI-HDMI/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/24/32 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-7308TVI-HDMI/N 8 kênh, 4 SATA
Mã: HDS-7308TVI-HDMI/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/24/32 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  
đ