HDD SEAGATE
Mã: ổ cứng
Dung lượng 250GB
975,000 đ
HDD SEAGATE
Mã: ổ cứng
 Dung lượng 500GB
1,875,000 đ
HDD SEAGATE
Mã: ổ cứng
Dung lượng 2TB 
2,925,000 đ
HDD SEAGATE
Mã: ổ cứng
 Dung lượng1TB
2,250,000 đ
HDD SEAGATE
Mã: ổ cứng
 Dung lượng 3TB 
4,020,000 đ
HDD SEAGATE
Mã: ổ cứng
 Dung lượng 4TB
5,700,000 đ
HDD TOSHIBA
Mã: ổ cứng
Dung lượng 500GB
1,920,000 đ
HDD TOSHIBA
Mã: ổ cứng
 Dung lượng1TB
2,325,000 đ
HDD TOSHIBA
Mã: ổ cứng
 Dung lượng 2TB
3,375,000 đ
HDD TOSHIBA
Mã: ổ cứng
 Dung lượng 3TB
5,475,000 đ
HDD TOSHIBA
Mã: ổ cứng
 Dung lượng 4TB
6,300,000 đ
HDD TOSHIBA
Mã: ổ cứng
Dung lượng 6TB
đ
HDD WESTERN (PURPLE)
Mã: ổ cứng
 Dung lượng 500GB
đ
HDD WESTERN (PURPLE)
Mã: ổ cứng
 Dung lượng1TB 
2,235,000 đ
HDD WESTERN (PURPLE)
Mã: ổ cứng
 Dung lượng 2TB
3,300,000 đ
HDD WESTERN (PURPLE)
Mã: ổ cứng
 Dung lượng 3TB 
4,200,000 đ
HDD WESTERN (PURPLE)
Mã: ổ cứng
 Dung lượng 4TB
6,300,000 đ
HDD WESTERN (PURPLE)
Mã: ổ cứng
Dung lượng 6TB
đ